Rezerwacje telefoniczne: 534 575 000
Adres/godziny otwarcia:

Gdańsk, ul. Milskiego 1, lok. nr 10B

PON-PT: 8.30-16.30

I. REZERWACJA

1. W przypadku usługi “e-wynajem” rezerwacji dokonać można za pomocą formularza kontaktowego uruchamianego za pomocą przycisku “Zarezerwuj” znajdującego się na karcie danego urządzenia.

2. Potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia następuje drogą elektroniczną lub mailową.

II. PŁATNOŚĆ

1. Po potwierdzeniu możliwości realizacji zamówienia, należy dokonać wpłaty na konto bankowe kwoty stanowiącej sumę opłaty za dany okres wynajmu, kaucji zwrotnej oraz kosztów wysyłki (cennik dostępny jest na karcie danego urządzenia). Szczegóły zamówienia takie jak suma opłat czy numer konta bankowego, klient otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

2. Ceny podane na stronie są cenami brutto;

3. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

III. WYSYŁKA DO KLIENTA

1. Wysyłka urządzenia następuje w dni robocze między godziną 12 a 15.

2. Wysyłka urządzenia następuje po zaksięgowaniu opłat związanych z usługą.

IV. ZASADY WYNAJMU I UŻYTKOWANIA

1. Sprzęt wynajmowany jest na doby. Okres najmu liczony jest od dnia dostawy urządzenia do dnia jego wysyłki (dotyczy wysyłek 24h). ;

2. Najemca ma prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu i zwrotu narzędzi przed upływem ustalonego wcześniej terminu. O fakcie tym zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego co najmniej dobę przed terminem planowanego zwrotu.

3. Najemca ma prawo przedłużyć umowę najmu pod warunkiem powiadomienia o takim zamiarze Wynajmującego co najmniej w dniu w którym ma nastąpić zwrot. Przedłużenie umowy bez uprzedniego uregulowania należności może odbyć się na okres nie dłuższy niż 2 dni.

4. Przed użyciem wynajętego sprzętu Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi udostępnioną przez Wynajmującego w formie papierowej (dołączonej do urządzenia) bądź elektronicznej (udostępnionej na stronie);

5. W przypadku stwierdzenia wad urządzenia przez Najemcę, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego. Zgłoszenia reklamacji w dniu zwrotu sprzętu nie będą rozpatrywane.

6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wypożyczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem;

7. Zabronione jest dokonywanie samodzielnych przeróbek oraz napraw w wynajętych urządzeniach;

8. Jeśli podczas zwrotu sprzętu, Wynajmujący stwierdzi jego uszkodzenie powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, sporządzony zostanie protokół uszkodzeń oraz nastąpi wstrzymanie wypłaty kaucji do czasu usunięcia usterki przez wyspecjalizowany serwis. Po usunięciu usterki Wynajmujący zwróci Najemcy kaucję pomniejszoną o koszt naprawy. Zwrot nastąpi do 30 dni licząc od ostatniego dnia wynajmu.

ZWROT

1. Wysyłki urządzenia można dokonać za pośrednictwem Wynajmującego lub samodzielnie.

2. Na okres zwrotu przewidziany jest jeden dzień roboczy. Jeśli przesyłka będzie przekazywana dłużej (np. za pomocą usługi “Kurier48” lub jeśli przesyłka zostanie nadana zbyt późno) Wynajmujący zostanie obciążony kwotą za kolejny dzień najmu (nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie nastąpi z winy firmy kurierskiej).

3. Użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia wypożyczonego sprzętu w stanie nie gorszym niż go otrzymał (dotyczy również stanu czystości, nie dotyczy elementów ulegających naturalnemu zużyciu). Jeśli Wynajmujący stwierdzi rażący stan czystości zwróconego urządzenia, może obciążyć Najemcę opłatą w wysokości 20zł.