Rezerwacje telefoniczne: 534 575 000
Adres/godziny otwarcia:

Gdańsk, ul. Milskiego 1, lok. nr 10B

PON-PT: 8.30-16.30

REZERWACJA

1. Rezerwacji dokonać można za pomocą poczty e-mail (formularz zgłoszeniowy) lub telefonicznie;

2. Rezerwacje przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 16, w piątki od 8 do 17.

PŁATNOŚĆ

1. Do pojedynczego zamówienia doliczana jest kaucja zwrotna w wysokości podanej na karcie produktu;

2. Płatności rozliczane są za gotówkę;

3. Ceny podane na stronie są cenami brutto;

4. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

WYNAJEM

1. Odbiór sprzętu odbywa się w placówce firmy w godzinach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 16, w piątki od 8 do 17 (UWAGA: Istnieje możliwość wydania narzędzi poza godzinami otwarcia wypożyczalni-koszt 10zł);

2. Sprzęt wynajmowany jest na doby;

3. Wydanie sprzętu następuje po okazaniu dwóch dokumentów tożsamości oraz po podpisaniu umowy najmu.

4. Najemca ma prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu i zwrotu narzędzi przed upływem ustalonego wcześniej terminu. O fakcie tym zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego co najmniej dobę przed terminem planowanego zwrotu.

5. Najemca ma prawo przedłużyć umowę najmu pod warunkiem powiadomienia o takim zamiarze Wynajmującego co najmniej w dniu w którym ma nastąpić zwrot. Przedłużenie umowy bez uprzedniego uregulowania należności może odbyć się na okres nie dłuższy niż 2 dni.

UŻYTKOWANIE

1. Przed użyciem wynajętego sprzętu Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi udostępnioną przez Wynajmującego w formie papierowej bądź elektronicznej (udostępnionej na stronie);

2. W przypadku stwierdzenia wad urządzenia przez Najemcę, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego. Zgłoszenia reklamacji w dniu zwrotu sprzętu nie będą rozpatrywane.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wypożyczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem;

4. Zabronione jest dokonywanie samodzielnych przeróbek oraz napraw w wynajętych urządzeniach;

5. Jeśli podczas zwrotu sprzętu, Wynajmujący stwierdzi jego uszkodzenie powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, sporządzony zostanie protokół uszkodzeń oraz nastąpi wstrzymanie wypłaty kaucji do czasu usunięcia usterki przez wyspecjalizowany serwis. Jeśli koszty naprawy będą niższe od wartości kaucji, powstała różnica zwrócona zostanie klientowi w terminie do 7 dni licząc od ostatniego dnia wynajmu.

ZWROT

1. Zwrot sprzętu odbywa się w placówce firmy w godzinach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 16, w piątki od 8 do 17 (UWAGA: Istnieje możliwość zwrotu narzędzi poza godzinami otwarcia wypożyczalni-koszt 10zł);

2. Użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia wypożyczonego sprzętu w stanie nie gorszym niż go otrzymał (dotyczy również stanu czystości, nie dotyczy elementów ulegających naturalnemu zużyciu).